Darovací smlouva

Odkaz na dokument

Darovací smlouva

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

 

1. Účastníci smlouvy :

 

Dárce:  XY, sídlo/bytem, dat. nar./IČ

Zastoupena panem XY

Obdarovaný : Spolek svárovského zvonu,  Svárov č. 1, 273 51 Unhošť, IČ: XXXXXX

Zastoupena:  panem XY

se dohodly, že spolu uzavřou tuto darovací smlouvu a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je peněžní/věcný dar v hodnotě  XXX,- Kč (slovy xxxxxxxx Korun českých) na účel.

3. Prohlášení darujícího

Dárce prohlašuje, že dar předá neprodleně, nejdéle do datum převodem na běžný účet obdarovaného vedený u FIO banky č. ú. : 4000040000/2010.

 

4. Prohlášení obdarovaného

Obdarovaný prohlašuje, že předmětný dar přijímá a použije jej na smluvený účel.

Obdarovaný zveřejní/nezveřejní informace o dárci na svých stránkách a facebook profilu.

Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu obou smluvních stran.    

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, pro každou stranu 1x.    

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

 

Ve …………... dne ………………

   

                   Za dárce :                                                 Za obdarovaného :


 

…………....................................................                          ........................................................

                     XY                                                                                           XY

 

Kontakt

Spolek svárovského zvonu Svárov č. 1
273 51 Unhošť
IČO: 029 85 624
+420.724181266 spoleksz@gmail.com