Stanovy spolku

Stanovy Spolku svárovského zvonu

Čl. 1.

Název a sídlo

“Spolek svárovského zvonu”, ve zkratce SSZ (dále jen spolek) má své sídlo ve Svárově č. p. 1, 273 51 Unhošť.

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem , vzniklým podle zákona č. 89 / 2012 Sb.  v platném znění. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Základní cíle spolku a místní působnost

Základními cíli spolku jsou zejména:

 • zajistit rozvoj kulturního života v regionu

 • rozvíjet informovanost občanů a jejich povědomí o nutnosti péče o církevní a historické stavby, jakožto i drobné památky v regionu, aby bylo zachováno kulturní a architektonické dědictví našich předků.

 • zapojovat širokou veřejnost při řešení údržby a obnovy církevních staveb, historických staveb, drobných památek a jejich okolí.

 • bezplatná poradenská a informační činnost v oblasti působení církví v regionu.

 • podpora komunitní účasti veřejnosti při prosazování cílů spolku

 • podpora  spolupráce mezi církví, obecními úřady a obyvateli

 • péče o zeleň a krajinné prvky v přírodě

Spolek prosazuje své cíle především na katastrálním území obcí Červený Újezd, Ptice a Svárov.

Čl. 4

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména :

 • poradenská činnost pro obce, církve a veřejnost

 • pořádání seminářů, přednášek a  prohlídek

 • pořádání koncertů, výstav a jiných kulturních akcí

 • pořádání akcí za účelem údržby a obnovy církevních staveb, historických staveb, drobných památek a jejich okolí v regionu obcí v regionu.

 • organizování kampaní a petičních aktivit

 • účast ve správních i jiných řízeních , ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany a obnovy církevních a historických budov a drobných památek v regionu

 • vydávání informačních materiálů, letáčků a publikací.

 • pořádání dobrovolných akcí za účelem vysazování a péče o zeleň a krajinné prvky v regionu

 • zajišťování finančních prostředků a grantů k prosazení cílů spolku formou veřejných sbírek, čerpáním dotací, grantů a prodejem informačních materiálů, upomínkových předmětů a suvenýrů.

Čl. 5

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

2. Člen spolku má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze,

 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

 • podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

 • účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 • platit členské příspěvky

4. Členství ve spolku zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena, že vystupuje, výboru spolku,

 • úmrtím člena spolku,

 • zánikem spolku,

 • vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 6

Organizační uspořádání

Strukturu spolku  tvoří:

 • členská schůze,

 • výbor.

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,

 • zvolila výbor spolku, případně jej odvolala,

 • schválila rozpočet spolku předkládaný výborem,

 • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok

 • určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,

 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,

 • zvolila čestné členy spolku,

 • rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor spolku má 3. členy, které volí členská schůze veřejnou  volbou.

Čl. 7

Statutární orgán spolku a jednání jménem spolku

Statutárním orgánem spolku jsou členové výboru. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

Čl. 8

Členské příspěvky

Spolek pro zajištění své činnosti vybírá členské příspěvky ve výši 300,- Kč ročně. Příspěvek je splatný vždy do 30. 6. běžného kalendářního roku, na který se příspěvek platí.

Čl.9

Hospodaření spolku

1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka.

3. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary , dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.

4. Výdaje spolku  jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 10

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.

 

Kontakt

Spolek svárovského zvonu Svárov č. 1
273 51 Unhošť
IČO: 029 85 624
+420.724181266 spoleksz@gmail.com